dinsdag 9 april 2013

De naturen van de mens


Onontbeerlijk in het proces van spirituele groei is het inzicht dat de mens een dubbele natuur in zich draagt: een lagere zelfzuchtige aard, de persoonlijkheid genoemd en een hogere, onbaatzuchtige gesteldheid, de individualiteit. Onze gedachten, onze gevoelens en ons handelen krijgen een andere kwaliteit naargelang we ons door de persoonlijkheid laten beheersen of door de individualiteit laten inspireren. Hoewel de geest op het niveau van het hoogste bestaan alomtegenwoordig en almachtig is, kan hij zich in de fysieke wereld alleen verwezenlijken voor zover de 'egopersoonlijkheid' dat toelaat.

Zoals Aïvanhov zei: "De individualiteit probeert altijd de persoonlijkheid ten goede te beïnvloeden, maar omdat de persoonlijkheid alleen geïnteresseerd is in vrijheid en onafhankelijkheid, luistert zij alleen naar zichzelf en gehoorzaamt maar zelden aan de hogere krachten. Hoewel zij wordt bezield, gevoed en in stand gehouden door de individualiteit, blijft ze zich ertegen verzetten en zal dat blijven doen, tot de individualiteit er ten slotte in slaagt om de persoonlijkheid te beheersen. Op dat ogenblik wordt de persoonlijkheid zo toegeeflijk en gehoorzaam dat ze één geheel vormt met de individualiteit; dat is de echte samensmelting, het ware huwelijk, de waarachtige liefde… Dat is het uiteindelijke doel van heel het onderricht, van alle methodes en oefeningen die door een inwijdingsschool worden aangeboden."

"De drie belangrijkste activiteiten, waardoor de mens zich onderscheidt, zijn het denken (waarvan het verstand het werktuig is), het voelen (waarvan het hart het werktuig is) en het handelen (waarvan het fysieke lichaam het werktuig is). Een lange esoterische traditie leert ons dat de drager, het voertuig, van het gevoel het astrale lichaam is en die van het verstand het mentale lichaam. Maar die drie-eenheid: fysiek, astraal en mentaal, vormt onze onvolmaakte menselijke aard (de persoonlijkheid). Diezelfde vermogens tot denken, voelen en handelen kunnen bij ons ook op een hoger niveau teruggevonden worden en daar zijn hun voertuigen: het causale, het boeddhische en het atmische lichaam, die samen ons goddelijke Ik (de individualiteit) vormen. De grote concentrische cirkels geven de relaties weer, die bestaan tussen de lagere en de hogere lichamen." (zie afbeelding hieronder).


"Het fysieke lichaam, dat de kracht, de wil en de macht op het materiële vlak vertegenwoordigt, is verbonden met het atmische lichaam dat de goddelijke kracht, macht en wil vertegenwoordigt. Het astrale lichaam, dat de egoïstische en persoonlijke gevoelens en verlangens vertegenwoordigt, is verbonden met het boeddhische lichaam, dat de goddelijke liefde vertegenwoordigt. Het mentale lichaam, dat de gedachten vertegenwoordigt, is verbonden met het causale lichaam, dat staat voor de goddelijke wijsheid."

Omraam Mikhaël Aïvanhov. Hij gaat dieper in op de 2 Naturen in de mens in zijn boeken

Graag verwijzen wij ook naar www.lifefocus.be, www.thealchemyoflove.org,
Het team van  'De Alchemie van de Liefde'.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten